رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت بیست و هشتم رادیو مدیرفا

5 نکته حیاتی جهت حفظ تاب آوری سازمان در بحران کرونا