مدیریت ریسک

طبق تعریف استاندارد  ISO31000:2018 ریسک یعنی ” اثر عدم قطعیت بر اهداف ” و مدیریت ریسک (RISK MANAGEMENT) یعنی  ” فعالیت های هماهنگ شده برای هدایت و کنترل یک سازمان با توجه به ریسک “

برای این واژه ، تعاریف متعددی در کتب مختلف ذکر شده است . تعریف مناسبی که می توان ارائه داد بدین صورت است : ” احتمال انجام نشدن یک کار “

شنیدن ترکیب ” RISK MANAGEMENT ” نباید ذهن شما را از معنای اصلی آن منحرف کند.

وقتی از یک RISK MANAGEMENT خوب توسط مدیرعامل یک سازمان صحبت می کنیم بدین معناست که آن شخص می تواند با وجود ریسک هایی که در سازمان وجود دارد ، سازمان را به خوبی رهبری، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل کند.

پس بهتر است از یک ترکیب بهتر استفاده کنیم : مدیریت  “در ” ریسک

RISK MANAGEMENT ایجاب می کند که فعالیت ها و فرآیندهای سازمان به گونه ای انجام شوند که کارایی و اثربخشی آنها در سطحی قابل قبول قرار گیرد.