بحران کرونا

وقتی بحرانی مانند کرونا به وجود می آید این اقدامات شرکت شما است که به مردم نشان می دهد آیا روابط شما با آنها واقعی و صادقانه است یا خیر .

در تعدادی  از کشور ها، بحران Covid19 بسیار آهسته تبدیل به یک چالش جدی شد سپس به یکباره همه چیز را تحت تاثیر قرار داد. با اینکه کرونا به عنوان یک چالش ایجاد شده خصوصیات یکسانی را با توجه به مشکلات و چالش های قبلی برای ما تداعی میکند اما همچنان یک بحران منحصربفرد به حساب می آید. ما مجبوریم در مقابله با این چالش راه حل ها و رویکرد های متفاوتی را اتخاذ کنیم که قبلا هیچ گاه به فکرمان هم خطور نکرده بوده است با این حال ما میتوانیم با توجه به تجربیات قبلی سریعا با چالش روبرو سازگار شویم.