پیاده سازی استاندارد

برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان

استراتژی الگویی مادر برای مشخص کردن اهداف، شیوه بهره برداری و تخصیص منابع و چگونگی مواجه شدن با عوامل محیطی، رقبا و بازار است.

در واقع استراتژی اهدافی را که باید دنبال کنیم به ما نشان داده و میگوید که در حال حاضر روی کدام صنعت و چه محصولی تمرکز کنیم، همچنین به ما یاد میدهد چگونه به مزیت رقابتی دست پیدا کنیم با وجود تهدیدات و فرصت های که در محیط قرار دارند.

سازمان هایی که در مسیر خود رشد قرار دارند یا بنگاه های اقتصادی که در مرحله تولید یا ابتدای مرحله رشد خود هستند، باید برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند.

امروزه با در نظر گرفتن تغییرات لحظه ای و پر سرعت و دشوار شدن تصمیمات سازمانی، استفاده از یک برنامه جامع برای رویارویی با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته حس میشود و این برنامه همان برنامه استراتژیک میباشد.

اساس مدیریت استراتژیک شناخت کامل مدیران از شرکتهای رقیب خود، بازار ها، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان مواد اولیه، قیمت ها و … میباشد و این عوامل هستند که موفقیت های تجاری در محیط کسب و کار را تعیین میکنند.میتوان گفت این مدیریت استراتژیک است که به سازمانها این امکان را میدهد تا برای ساختن آینده خود هرگز انفعالی عمل نکنند و با به کار کارگیری خلاقیت و ابتکار فعالیت های خود را به سمتی سوق دهد که در برابر مسائل پیش رو به درستی و با یک برنامه ریزی درست عمل کند و بدین وسیله پیشرف کرده و آینده خود را روشن تر بسازد.

از اساسی ترین منافع مدیریت استراتژیک میتوان ایجاد تعهد و تفاهم متقابل بیشتر میان مدیران و کارکنان را نام برد.

تدوین برنامه استراتژیک در بخش های زیر انجام میشود:

  1. تعریف بیانیه
    ماموریت ها ، چشم انداز ها و ارزش ها
  2. پیدا کردن
    نقاط قوت وضعف سازمان ها ، یافتن المان هایی که سازمان را تهدید میکنند و شناسایی
    فرصت هایی که در اطراف سازمان قرار دارد.
  3. تحلیل محیطی: شناسایی فرصت ها و تهدید های مقابل سازمان

با کمک انواع تحلیل ها از جمله تحلیل بازار و صنعت،
تحلیل دوره عمر، تحلیل رقبا، تحلیل PESTEL، تحلیل نیرو
های رقابتی پورتر ، تعیین عوامل کلیدی موفقیت و …..

  • تحلیل داخلی: شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان
  • یافتن عامل
    های موفقیت در صنعت
  • استفاده از
    روش هایی مانند : طوفان فکری، دلفی،نظرات خبرگان و استفاده از روش های کمی مانند
    ماتریسIFE  برای
    مشخص کردن نقاط ضعف و قوت سازمان
  • تعیین کردن
    استراتژی های سازمان با استفاده از روش های کیفی و کمی

تشکیل ماتریس SWOT
با به کارگیری خروجی های مراحل پیشین و تعیین نمودن استراتژی های سازمان

  • مشخص کردن
    اهداف سالیانه برای سوق دادن سازمان به سمت اهداف کلان و استراتژی های تعیین شده
  • مشخص نمودن اهداف سالیانه با در نظر گرفتن استراتژی
    انتخاب شده.
  • مشخص نمودن شاخص های لازم در جهت ارزیابی میزان دستیابی
    به اهداف مشخص شده.
  • ایجاد برنامه
    عملیاتی لازم جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.
  • تعیین منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف از جمله
    منابع مالی، منابع انسانی، سخت افزاری و ….
  • مشخص نمودن برنامه ای دقیق و قابل ارزیابی برای رسیدن به
    اهداف مورد نظر.

گروه مهندسین مشاور نور مدیرفا با سابقه فعالیت طولانی در صنعت ایران از سال 87 و با سابقه نگاشتن برنامه استراتژیک برای بسیاری از سازمانهای تولیدی بازرگانی و خدماتی آماده ارائه خدمات مشاوره آموزش و تنظیم برنامه استراتژی در سازمان شما می باشد. همچنین در قدم بعدی می توانید جاری سازی استراتژی های سازمانی خود را نیز به مدیرفا بسپارید.