رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سی و ششم رادیو مدیرفا

اقتصاد چرخشی و استراتژی های قابل استفاده در سازمان های مختلف جهت نیل به آن