استاندارد ایزو 17025 يك استاندارد بين المللي در زمينه تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي تست ، نمونه برداری و كاليبراسيون مي باشد.استاندارد ايزو 17025 متشكل از الزامات فرآیندی، ساختاری و … در زمينه تخصصي و تایید صلاحیت  آزمايشگاه است كه ميتواند در اعتبار آزمایشگاه و همچنین توانبخشي آزمايشگاه و بهبود شرايط و فرآیندهای  كسب و كار آن اثر مناسبي داشته باشد.

مدیرفا تابحال موفق به مشاوره ، پیاده سازی ، آموزش و اخذ گواهینامه استاندارد ايزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت برای تعداد زیادی از مشتریان خود در نسخه 2005 و نسخه جدید استاندارد 2017 شده است.

تایید صلاحیت یک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه صلاحیت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ آن ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ازمایشگاه  ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن و ارائه گزارش در  آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،همچنین تایید صلاحیت ISO17025 تعیینﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش آزمون هاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.

اخذ گواهینامه ISO17025 دارای دو مرحله می باشد: مرحله ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز مرکز ملی تایید صلاحیت و مرحله پیاده سازی الزامات استاندارد در آزمایشگاه. هر دو مرحله هم زمان از ابتدای آغاز پروژه اخذ گواهینامه استاندارد ISO17025 توسط تیم مدیرفا پیش می رود. به این صورت که تیم مدیرفا علاوه بر ثبت اطلاعات مورد نیاز مرکز ملی تایید صلاحیت و پیگیری امور اداری، اقدام به تهیه مستندات لازم جهت اجرای سیستم را نموده و پس از آموزش برای پرسنل آزمایشگاه اقدام به نظارت بر حسن اجرای سیستم می‌نماید. مشکلات و ایرادات احتمالی در اجرا بررسی و رفع می گردد و پس از اتمام، ممیزی داخلی جهت حصول اطمینان از مطابقت با الزامات استاندارد اجرایی میشود و پس از آن برگزاری جلسه بازنگری مدیریت جمع بندی سیستم انجام و آماده برگزاری ممیزی شخص ثالث توسط مرکز ملی تایید صلاحیت خواهیم شد. در این فرآیند از ابتدا تا اخذ گواهینامه ، مشاورین گروه مدیرفا در کنار سازمان شما بوده و کلیه پیگیری ها را بر عهده دارد. پس اگر قصد معتبر شدن آزمایشگاه خود را دارید  با گروه مدیرفا تماس حاصل فرمایید.