رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سی و دوم رادیو مدیرفا

راهکارهای اجرایی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط SMB ها جهت تاب آوری سازمانی