لیست دایرکتیوهای انطباق محصول اروپا CE

Legislations

 Personal protective equipment 89/686/EEC

     دانلود                                      89/686/EEC دایرکتیو وسایل حفاظتی شخصی

Active implantable medical devices 90/385/EEC

دانلود                               90/385 / EEC دایرکتیو وسایل پزشکی فعال دستگاه ایمنی

Hot-water boilers 92/42/EEC

دانلود                                                            92/42 / EEC دایرکتیو دیگهای آب گرم

Medical devices 93/42/EEC

دانلود                                                           93/42 / EEC دایرکتیو وسایل پزشکی

Recreational craft 94/25/EC

     دانلود                                                   94/25 / EC دایرکتیو صنایع  تفریحی

In vitro diagnostic medical devices EC/79/98

             دانلود                                   98/79 / EC دایرکتیو دستگاه های تشخیصی in vitro

Noise emission in the environment by equipment for use outdoors EC/2000/14

2000/14 / EC  دایرکتیو انتشارات محیط زیست توسط تجهیزات برای استفاده در خارج از منزل

        دانلود

2006/42/Machinery EC

      دانلود                                                      2006/42 / EC دایرکتیو ماشین آلات

2008/57/ Interoperability of the rail system within the Community (Recast(EC

  دانلود         2008/57 / EC دایرکتیو قابلیت همکاری سیستم ریل در جامعه (تجدیدنظر)

2009/48/ Safety of toys EC

دانلود                                               2009/48 / EC دایرکتیو ایمنی اسباب بازی ها

2010/35/ Transportable pressure equipment EU

              دانلود                              2010/35 / EU دایرکتیو تجهیزات حمل و نقل فشار

Regulation (EU) No 305/2011 – Construction products

   دانلود                     Regulation (EU) No 305/2011 – دایرکتیو محصولات ساخت و  ساز

2013/29/ Pyrotechnic articles EU

دانلود                                    2013/29 / EU دایرکتیو اتحادیه های صنایع صوتی

2013/53/ Recreational craft and personal watercraft EU

 دانلود            2013/53 / EU دایرکتیو اتحادیه صنایع تفریحی و کشتی های شخصی

2014/28/Explosives for civil uses EU

دانلود    2014/28 / EU دایرکتیو اتحادیه اروپا مواد منفجره برای استفاده های غیرنظامی

2014/29/Simple pressure vessels EU

دانلود                                         2014/29 / EU دایرکتیو اتحادیه اروپا مخازن ساده

2014/30/ Electromagnetic compatibility EU

 دانلود                                          2014/30 / EU دایرکتیو سازگاری الکترومغناطیسی

2014/31/Non-automatic weighing instruments EU

         دانلود                       2014/31 / EU دایرکتیو دستگاه های توزین غیر اتوماتیک

2014/32 / Directive Measuring Instruments EU

دانلود               2014/32/EU دایرکتیو دستورالعمل ابزارهای اندازه گیری

2014/33/Lifts and safety components for lifts EU

دانلود    2014/33 / EU دایرکتیو اتحادیه اروپا آسانسور و اجزای ایمنی برای آسانسور

2014/34/ Equipment and protective systems intended for use in EU potentially explosive atmospheres recast

2014/34 / EU دایرکتیو تجهیزات و سیستم های حفاظتی که برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری مورد استفاده قرار می گیرند (تجدید نظر)

      دانلود

2014/53/Radio equipment EU

  دانلود                                 2014/53 / EU دایرکتیو تجهیزات رادیویی

2014/68/ Pressure equipment EU

     دانلود                                    2014/68 / EU دایرکتیو تجهیزات فشار

2014/90/Marine equipment EU

    دانلود                                 2014/90 / EU دایرکتیو تجهیزات دریایی

Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment

دانلود          مقررات EU 2016/425 دایرکتیو تجهیزات حفاظتی شخصی

Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices

        مقررات EU 2017/746 در دستگاه های تشخیصی in vitro

Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

                  مقررات 2017/745 EU دایرکتیو در تجهیزات پزشکی

Regulation (EU) 2016/426 Appliances burning gaseous fuels

دانلود                مقررات 2016/426 EU دایرکتیو لوازم خانگی گاز سوز

Regulation (EC) No 552/2004 – Interoperability of the European Air Traffic Management network

مقررات (EC) شماره 552/2004 – دایرکتیو قابلیت همکاری در شبکه مدیریت ترافیک هوایی اروپا

         دانلود

Decision 2009/750/EC (implementing Directive 2004/52/EC) – Interoperability of Electronic Road Toll Systems

تصمیم 2009/750 / EC (اجرای دستورالعمل 2004/52 / EC) – دایرکتیو قابلیت همکاری سیستم های الکترونیکی جاده ای

         دانلود 

Regulation (EU) 2016/424 Cableway installations

دانلود                    مقررات EU 2016/424 دایرکتیو تاسیسات راه آهن