رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت اول رادیو مدیرفا

رادیو مدیران – رادیو مدیریت
چرا برنامه مدیرفا پخش می شود؟
حمایت صحیح از کارگر ایرانی باید باشد یا از کالای ایرانی؟
تعریف ماموریت ، چشم انداز و استراتژی