لیست دایرکتیو های CE

لیست دایرکتیوهای CE

1.Active implantable medical devices 90/385/EEC

 دایرکتیو وسایل پزشکی فعال دستگاه ایمنی

2.Hot-water boilers 92/42/EEC

دایرکتیو دیگهای آب گرم

3.Medical devices 93/42/EEC

دایرکتیو وسایل پزشکی

4.In vitro diagnostic medical devices 98/79/EC

             دایرکتیو دستگاه های تشخیصی

5.Noise emission in the environment by equipment for use outdoors  2000/14/EC

دایرکتیو انتشارات محیط زیست توسط تجهیزات برای استفاده در خارج از منزل

6.Machinery  2006/42/EC

      دایرکتیو ماشین آلات

7.Safety of toys  2009/48/EC

دایرکتیو ایمنی اسباب بازی ها

8.Transportable pressure equipment  2010/35/EU

              دایرکتیو تجهیزات حمل و نقل فشار

9.Regulation (EU) No 305/2011 – Construction products

   دایرکتیو محصولات ساخت و ساز

10.Pyrotechnic articles  2013/29/EU

دایرکتیو اتحادیه های صنایع صوتی

11.Recreational craft and personal watercraft 2013/53/EU

 دایرکتیو اتحادیه صنایع تفریحی و کشتی های شخصی

12.Explosives for civil uses  2014/28/EU

دایرکتیو اتحادیه اروپا مواد منفجره برای استفاده های غیرنظامی

13.Simple pressure vessels  2014/29/EU

دایرکتیو اتحادیه اروپا مخازن ساده

14.Electromagnetic compatibility  2014/30/EU

 دایرکتیو سازگاری الکترومغناطیسی

15.Non-automatic weighing instruments  2014/31/EU

       دایرکتیو دستگاه های توزین غیر اتوماتیک

16.Directive Measuring Instruments 2014/32/EU

دایرکتیو دستورالعمل ابزارهای اندازه گیری

17.Lifts and safety components for lifts  2014/33/EU

دایرکتیو اتحادیه اروپا آسانسور و اجزای ایمنی برای آسانسور

18.Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive  atmospheres recast 2014/34/EU

دایرکتیو تجهیزات و سیستم های حفاظتی که برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری مورد استفاده قرار می گیرند (تجدید نظر)

19.Radio equipment

  دایرکتیو تجهیزات رادیویی

20.Pressure equipment 2014/68/EU

     دایرکتیو تجهیزات فشار

21.Marine equipment  2014/90/EU

    دایرکتیو تجهیزات دریایی

22.on the interoperability of the rail system 2016/797

دایرکتیو سیستم ریل

23.Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment

مقررات EU 2016/425 دایرکتیو تجهیزات حفاظتی شخصی

24.Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices

        مقررات EU 2017/746 در دستگاه های تشخیصی in vitro

25.Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

                  مقررات 2017/745 EU دایرکتیو در تجهیزات پزشکی

26.Regulation (EU) 2016/426 Appliances burning gaseous fuels

مقررات 2016/426 EU دایرکتیو لوازم خانگی گاز سوز

27.Regulation (EU) 2019/945 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems

دایرکتیو سیستم های هواپیمای بدون سرنشین و اپراتورهای کشور ثالث سیستم های بدون سرنشی

28.Regulation (EC) No 552/2004 – Interoperability of the European Air Traffic Management network

مقررات (EC) شماره 552/2004 – دایرکتیو قابلیت همکاری در شبکه مدیریت ترافیک هوایی اروپا

29.Decision 2009/750/EC (implementing Directive 2004/52/EC) – Interoperability of Electronic Road Toll Systems

تصمیم 2009/750 / EC (اجرای دستورالعمل 2004/52 / EC) – دایرکتیو قابلیت همکاری سیستم های الکترونیکی جاده ای

30.Regulation (EU) 2016/424 Cableway installations

                    مقررات EU 2016/424 دایرکتیو تاسیسات راه آهن

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *