INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO 45001:2018

سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه مفهومی است که بسیاری از سازمان ها با آن آشنا هستند و آن را پیاده سازی و اجرا نموده اند ؛ همچنین سازمان هایی که آن را پیاده سازی نکرده اند تا حدودی با این مفهوم آشنایی دارند. تیم مدیرفا با ارائه خدمات مشاور IMS و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه ،در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی ، بهبود مستمر و سیستمی منسجم در کنار شما خواهد بود.

مشاور IMS سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه ، استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001) ، سیستم مدیریت محیط زیست (ایزو14001) و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (ایزو45001) را در بر میگیرد . با این یکپارچه سازی ، به کاهش بروکراسی های سازمانی و کاهش هزینه های ممیزی خارجی کمک می نماید.

لازم به ذکر است که از اهداف نهایی پیاده سازی سیستم های یکپارچه ، می توان به افزایش رضایتمندی مشتریان و یا به بیان بهتر ذی نفعان ، کنترل آلاینده ها و توجه بیشتر به محیط زیست و جلوگیری از آسیب به آن و پیشگیری ، کنترل و کاهش حوادث محیط کار و افزایش سطح عمومی ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل اشاره نمود.

برخی از مزایای پیاده سازی و استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه

  • کاهش بروکراسی های سازمانی با یکپارچه نمودن مستندات سازمان
  • کاهش خطرات و شناسایی ریسک ها با استفاده از تکنیک های شناسایی و ارزیابی ریسک
  • توجه بیشتر به موارد مربوط به محیط زیست ( مانند کاهش پیامدهای زیست محیطی فعالیت های تعریف شده در سازمان ) و ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل ( مانند حذف و یا کاهش قابل توجه هزینه های مربوط به آسیب های جسمی پرسنل ) و رضایت مندی ذی نفعان در این خصوص
  • شناخت و رعایت قوانین و مقررات مربوط به ایمنی پرسنل و محیط زیست

مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه توسط تیم مدیرفا

  • مرحله gap analysis :در این مرحله فاصله بین شرایط فعلی سازمان با الزامات استاندارد های سیستم مدیریت یکپارچه توسط مشاورین شناسایی و ارزیابی می شود.
  • مستند سازی : مدارک  مرتبط با استاندارد های سیستم مدیریت یکپارچه شامل روش های اجرایی ، دستورالعمل ها ، فرم ها و نمودارها ، چارت ها و نقشه ها ، خط مشی ها و نظام نامه ها ، شرح وظایف ها و داشبوردها و …… با توجه به نوع سازمان و گزارش مرحله 1  تهیه میگردد.
  • آموزش سیستم مدیریت یکپارچه : چند دوره اموزشی عمومی برای پرسنل و مدیران فرایندها  و چندین آموزش فرد به فرد مربوطه که به طور  همزمان با فاز مستند سازی انجام میپذیرد.
  • اجرا سیستم مدیریت یکپارچه : مدارک آماده شده بر اساس آموزش های ارائه شده به اجرا گذاشته میشود و کارشناسان ما بر حسن انجام آنها نظارت مینمایند.
  • ممیزی: قبل از انجام ممیزی خارجی توسط مشاورین ممیزی داخلی صورت میگیرد تا انطباق ها شناسایی شده و عدم انطباق ها اصلاح گردد و سازمان برای ممیزی نهایی کاملا آماده خواهد شد.