سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه IMS مفهومی است که بسیاری از سازمان ها با آن آشنا هستند و آن را پیاده سازی و اجرا نموده اند ؛ همچنین سازمان هایی که آن را پیاده سازی نکرده اند تا حدودی با این مفهوم آشنایی دارند. تیم مدیرفا با ارائه خدمات مشاوره استاندارد و پیاده سازی این سیستم ،در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی ، بهبود مستمر و سیستمی منسجم در کنار شما خواهد بود.

مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS

این سیستم ، استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001) ، سیستم مدیریت محیط زیست (استاندارد ISO14001) و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (استاندارد ISO45001) را در بر میگیرد . با این یکپارچه سازی ، به کاهش بروکراسی های سازمانی و کاهش هزینه های ممیزی خارجی کمک می نماید.

لازم به ذکر است که از اهداف نهایی پیاده سازی سیستم های یکپارچه ، می توان به افزایش رضایتمندی مشتریان و یا به بیان بهتر ذی نفعان ، کنترل آلاینده ها و توجه بیشتر به محیط زیست و جلوگیری از آسیب به آن و پیشگیری ، کنترل و کاهش حوادث محیط کار و افزایش سطح عمومی ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل اشاره نمود.

مزایای پیاده سازی و استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کاهش بروکراسی های سازمانی با یکپارچه نمودن مستندات سازمان

کاهش خطرات و شناسایی ریسک ها با استفاده از تکنیک های شناسایی و ارزیابی ریسک

توجه بیشتر به موارد مربوط به محیط زیست ( مانند کاهش پیامدهای زیست محیطی فعالیت های تعریف شده در سازمان ) و ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل ( مانند حذف و یا کاهش قابل توجه هزینه های مربوط به آسیب های جسمی پرسنل ) و رضایتمندی ذینفعان در این خصوص

شناخت و رعایت قوانین و مقررات مربوط به ایمنی پرسنل و محیط زیست

مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS توسط تیم مدیرفا

مرحله gap analysis :در این مرحله فاصله بین شرایط فعلی سازمان با الزامات استاندارد های این سیستم توسط مشاورین شناسایی و ارزیابی می شود.

مستند سازی : مدارک  مرتبط با استاندارد های سیستم مدیریت یکپارچه شامل روش های اجرایی ، دستورالعمل ها ، فرم ها و نمودارها ، چارت ها و نقشه ها ، خط مشی ها و نظام نامه ها ، شرح وظایف ها و داشبوردها و … با توجه به نوع سازمان و گزارش مرحله 1  تهیه میگردد.

آموزش IMS : چند دوره اموزشی عمومی برای پرسنل و مدیران فرایندها  و چندین آموزش فرد به فرد مربوطه که به طور  همزمان با فاز مستند سازی انجام میپذیرد.

اجرا IMS: مدارک آماده شده بر اساس آموزش های ارائه شده به اجرا گذاشته میشود و کارشناسان ما بر حسن انجام آنها نظارت مینمایند.

ممیزی: قبل از انجام ممیزی خارجی توسط مشاورین ممیزی داخلی صورت میگیرد تا انطباق ها شناسایی شده و عدم انطباق ها اصلاح گردد و سازمان برای ممیزی نهایی کاملا آماده خواهد شد.