مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

مقدمه

با توجه به پويايى عوامل درون و برون سازمانى، تغيير اقدامى گريزناپذير است و مديريت تغییر بايد اصلى بنيادين در مديريت سازمان ها قلمداد شود .

با اين وجود، ماندگاری  سازمان ها و عدم تمايل مديران و كاركنان به تغيير رويه ها و سياست هاى جارى، سبب ساختارى جمود و عدم موفقيت بسيارى از سازمان ها شده است .

مدير بايد اطمينان داشته باشد . كه اگر وقت، انرژى و منابع سازمان را صرف ايجاد يك تغيير مى كند . به خروجى ها و نتايج مورد انتظار دست خواهد يافت . و شرايطى كه در نتيجه تغيير ايجاد مى شود . از پايدارى و ثبات لازم برخوردار است .

بنابراين مديران و عاملان تغيير با نوعى پارادوكس مواجه هستند . از يك سو بايد درصدد ايجاد نوعى ماندگرايى در سازمان باشند . كه ثبات تغييرات در سازمان را تضمين مى كند . و از سوى ديگر بايد با ماندگرايى موجود در سازمان كه حاصل تعهد به شرايط فعلى است . مقابله نموده و آن را در هم شکنند .

عوامل ایجاد تغییر

تغییر سازمانی بی مقدمه صورت نمی گیرد . محرکهای تغییر معمولا از محیط سازمانی یا بازار سرچشمه می گیرند . این محرک ها مواردی از قبیل حرکات جسورانه رقبا ، تکنولوژی جدید یا تغییر مقررات دولتی را در بر می گیرند . همچنین ناکارایی مدیر می تواند محرکی برای تغییر در سازمان باشد .

نیروها و محرکهایی در محیط وجود دارندکه نیاز به تغییر را افزایش می دهند . این محرکها که شامل محرکهای بیرونی و درونی می شوند . عبارتند از محیط، الزامات بازار برای کسب و کار، الزامات سازمانی، الزامات فرهنگی، ماهیت نیروی کار، تکنولوژی، شوک های اقتصادی، رقابت، روندهای اجتماعی، سیاست های جهانی، رفتار کارمندان و مدیران، قالب ذهنی رهبر و کارمندان .

تغییر

تغيير در سازمان ها به اين معناست كه فعاليت هاي سازمان از وضعيت موجود به يك وضعيت متفاوت در مي آيد. تغییر در پنج حوزه فعالیت سازمان اتفاق می افتد . فرهنگ سازمانی ، استراتژی ,  ساختار, توزیع قدرت , سیستم های نظارتی .

اهمیت این پنج حوزه تا آنجایی است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذیر نیست . تمام فعالیت های سازمان در درون این پنج حوزه اتفاق می افتند.فعالیت هریک از این حوزه ها اگرچه ویژه و خاص است . اما در عین حال به یکدیگر وابسته اند . به طوری که فعالیت های متناقض و نامناسب در درون هریک از این حوزه ها منجر به عملکرد پایین یا شکست می شود.

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر در سازمان اهمیت بسیاری دارد . بند 3-6 استاندارد ایزو 9001 وبرایش 2015 نیز مربوطه به طرح ریزی تغییرات به شرح ذیل می باشد .

3-6-ﻃﺮحرﯾﺰي ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ( رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺪ ( 4-4

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ( ﻣﻮارد زﯾﺮ را ) در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد:

اﻟﻒ) ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ؛

ب) ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ؛

ج) در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ؛

باتوجه به اینکه وقوع تغییر در سازمان از ریسک بالایی برخوردار است . چنانچه مدیریت تغییر و ریسک بدرستی صورت نگیرد سازمان به مشکلات و پیامدهای عدیده ای مواجه خواهد شد . جهت مقابله با مشکلات و پیامدهای منفی تغییرات , سازمان باید بصورت همه جانبه ریسک های ناشی از تغییرات را شناسایی نماید . پس از ارزیابی انها متناسب با اولویت ریسک های موجود اقدامات واکنشی مناسب انجام دهد .

در عصر رقابتهای جهای , خلاقیت های تکنولوژیک , تحولات , ناپیوستگی ها , و حتی هرج مرج ها , اعمال تغییر ضروری است . و به جای مقاومت در برابر آن باید به حمایت و استفاده از برنامه های تغییر پرداخت که این در سایه یک مدیریت قوی امکان پذیر می باشد .

مدیران و کارگزاران حرفه ای  تغییر و مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می کنند . و برای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن گامهایی به موقع برمی دارند .

چنانچه نیازمند اموزش و یا مشاوره در زمینه مدیریت تغییر می باشید با شماره تماس های 66483721-66483912-021 تماس حاصل فرمایید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.