شش سیگما ، طراحی فرایند

 
طراحی فرایند شش سیگما

شش سیگما ، طراحی فرایند

برای رقابت ، تکیه بر فرایندی نوین که بتواند نیاز های سازمان و مشتری را ارضا کند لازم است. گروه مهندسین مشاور نور با سابقه ای پر بار از استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود آنها بر این جمله مهر تایید میزند.

در بازار های رقابتی حال حاضر پیشرفت ها فقط و فقط با ایجاد ارزش بر مشتری میسر می شود . زمان هر چه جلو می رود به چشم میبینم که نیاز های ما در حال تغییر است و سازمان ها در حال رفع آن ها.

اما آیا همه سازمان ها به یک میزان در برآورده کردن این نیاز های عایدی کسب می کنند؟

طراحی فرایند جهت جذب مشتری

نیاز های مشتریان به سه دسته کلی اساسی ، عملکردی و انگیزشی تقسیم می شود که ویژگی های خروجی سازمان را بر این اساس می توان طبقه بندی نمود:

ویژگی های اساسی ویژگی هایی هستند که محصول یا خدمت نهایی باید آٖنها را ارضا کند و هر گونه کوتاه در براورده نشدن آن نیاز منجر به نارضایتی مشتری و از دست دادن مشتری می شود.

ویژگی های عملکردی آن دسته از ویژگی ها هستند که می توانند در محصول ایجاد شوند ، اما اگر ایجاد شوند و درست کار نکنند باعث از دست رفتن رضایت مشتری می شود.

ویژگی های انگیزشی که مشتری واقعا در شرایط فعلی به آن نیاز ندارد در واقع مشتری را ترقیب به خرید می کند و بهتر است درست کار کند تا برای مشتری ارزش داشته باشد.

این نیاز ها با گذشت زمان جای یکدیگر را می گیرند و روزی می رسد که نیاز های انگیزش امروز تبدیل به نیاز های اساسی فردا شوند.

در این میان برگ برنده بدست سازمانی ایست که نیاز ها را بسنجد و فرایند هایی مشخص را برای رفع این نیاز های طراحی و تعبیه کند که خروجی آن کمترین عدم انطباق ها را با نیاز های انگیزشی مشتری داشته باشد.

طراحی برای دستیابی به شش سیگما

از سویی با پیاده سازی رویکرد شش سیگما در سازمان خود می توانید به سطوحی مانند ۴ یا ۴.۵ سیگما دست یابید که ادامه پیشرفت تا رسیدن به سطح شش سیگما میسر نمی شود مگر این که فرایندی را طراحی کنید که شما را به شش سیگما برساند.

در هر دو حالت گفته شد تفاوت اساسی با پروژه های شش سیگما معمولی این است که فازی به نام طراحی وارد کار می شود و از فاز بهبود خبری نیست و فرایند دقیقا مطابق با آرمانی که شما در سر می پرورانید پیاده سازی و اجرا می شود. در چنین پروژه هایی که شش سیگما برای طراحی استفاده می شود ، طراحی برای شش سیگما یا DFSS گفته می شود که از فرایندی نوین و متفاوت با DMAIC استفاده می شود.

این فرایند قدرتمند DMADV نام دارد.

اما DMADV چیست؟

Define : این فاز که تعریف نام دارد می کوشد تا همان نیاز های انگیزشی برای مشتری ایجاد شود یا فرایندی که در سازمان مورد نیاز است تا خروجی را به سطح شش سیگما برسد را شناسایی کند.

Measure : در فاز اندازه گیری این رویکرد هدف شناخت وضعیت فعلی سازمان نیست ، بلکه اندازه گیری نیاز های مشتریان و تبدیل آن ها به مفاهیم عملکردی در سازمانمان است.

Analyze : در فاز تحلیل با فنونی مانند اصول TRIZ ، درهم شکستن مفروضات و تحلیل داده های جمع آوری شده در فاز قبل نیاز های مشتری و فرایند را درک نموده و برای ارضای اننیاز های برناه ریزی انجام می شود.

Design : بر اساس خروجی های فاز قبل و در نظر گرفتن برنامه ریزی انجا شده می بایست فرایندی برای ارضای نیاز های مشتری و فرایند های سازمان طراحی شود و طراحی اجرا گردد.

Verify : در بخش صحه گذاری با انجام ازمایشات و آزمون های سخت گیرانه در صدد صحه گذاری بر طراحی های انجام شده هستیم.

مشاوره طراحی فرایند با رویکرد شش سیگما

چنین پروژه ای به دانشی عظیم از بهینه سازی ، مدیریت و آمار نیاز دارد که پیاده سازی آن در ایران به نوبه ی خود بی مانند است پس مشاورانی که ادعای پیاده سازی چنین رویکردی را دارند باید آزمون سختی را پس دهند تا اجازه ورود به سازمان ها را برای این کار بگیرند.

گروه مهندسین مساور نور با افتخار اعللام میکند که از تمامی پرژه های بهبود سیستم کیفیت خود سربلند بیرون آمده و آماده ی ارائه خدمات مشاوره ای و اموزشی خدمت شما و سازمان محترمتان می باشد. امید است با همکاری شما ایرانی اباد را برای آیندگان به ارمغان آوریم.

اگر تا بحال متدلوژی های بهبود و توسعه کیفیت را در سازمان خود اجرا نکرده اید اولین و بهترین پیشنهاد برای شما اجرای متدلوژی شش سیگما است.