مدیرفا با افتخار پذیرای کارآموزانی با روحیه بالا، پرانرژی و هدف دار برای تکمیل کادر خود می باشد. ما در مدیرفا به قصد استخدام و تکمیل کادر خود تمایل به جذب کارآموز داریم اما بدیهی است که صرف انجام کارآموزی در مدیرفا ضامن استخدام نمی باشد. در راستای اهداف والای شرکت و تکریم کارفرمایان محترم مدیرفا همچنین کمک به جامعه جویای کار ، در فواصل زمانی معین اقدام به اخذ کارآموز می نماییم . کارآموزان عزیز به همراه کارشناسان و مدیران پروژه حرفه ای مدیرفا جهت انجام فعالیت های مرتبط به دامنه فعالیت مدیرفا به کار گمارده می شوند. افراد سخت کوش و حرفه ای از کارآموزان به کادر فنی مدیرفا افزوده میگردند.

شرایط کارآموزی:

1- سفته به مبلغ 100.000.000 ریال جهت ضمانت

2- مدت کارآموزی از تاریخ شروع به مدت 2 سال می باشد. در این دوره پس از اتمام آموزش ها و آمادگی فرد جهت اجرا، الباقی مدت 2 سال با حقوق می باشد. 

3- ساکن تهران

4- توانایی رفت و آمد به کارخانجات (در اکثر موارد شهرستان)

5- کارآموز تمام وقت در اولویت می باشد.

شرایط دیگر پس از تایید فرد متقاضی به فرد اعلام میگردد.

فرم درخواست (نام رزومه را با پسوند عنوان شغلی درج نمایید ، برای مثال : نام رزومه – علم داده )