5
(1)
مشاور ايزو 17025
به مشاوره رايگان نياز داريد؟؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایید.
02188761795
02188764867

استاندارد ايزو 17025

استاندارد ايزو 17025 يك استاندارد بين المللي در زمينه تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي تست ، نمونه برداری و كاليبراسيون مي باشد. ايزو 17025 متشكل از الزامات فرآیندی، ساختاری و … در زمينه تخصصي و تایید صلاحیت  آزمايشگاه است كه ميتواند در اعتبار آزمایشگاه و همچنین توانبخشي آزمايشگاه و بهبود شرايط و فرآیندهای  كسب و كار آن اثر مناسبي داشته باشد.

فرآیند اخذ گواهینامه ISO17025:2017

فرآیند اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 با مشاوره گروه ما فرآیند پیچیده ای نیست. اخذ گواهینامه ISO17025 دارای دو مرحله می باشد: مرحله ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز مرکز ملی تایید صلاحیت و مرحله پیاده سازی الزامات استاندارد در آزمایشگاه. هر دو مرحله هم زمان از ابتدای آغاز پروژه اخذ گواهینامه استاندارد ISO17025 توسط تیم مدیرفا پیش می رود. به این صورت که تیم مدیرفا علاوه بر ثبت اطلاعات مورد نیاز مرکز ملی تایید صلاحیت و پیگیری امور اداری، اقدام به تهیه مستندات لازم جهت اجرای سیستم را نموده و پس از آموزش برای پرسنل آزمایشگاه اقدام به نظارت بر حسن اجرای سیستم می‌نماید. مشکلات و ایرادات احتمالی در اجرا بررسی و رفع می گرددو پس از اتمام، ممیزی داخلی جهت حصول اطمینان از مطابقت با الزامات استاندارد اجرایی میشود و پس از آن برگزاری جلسه بازنگری مدیریت جمع بندی سیستم انجام و آماده برگزاری ممیزی شخص ثالث توسط مرکز ملی تایید صلاحیت خواهیم شد. در این فرآیند از ابتدا تا اخذ گواهینامه ، مشاورین گروه مدیرفا در کنار سازمان شما بوده و کلیه پیگیری ها را بر عهده دارد. پس اگر قصد معتبر شدن آزمایشگاه خود را دارید با خیال راحت با گروه مدیرفا تماس حاصل فرمایید.

گواهينامه ايزو 17025

اخذ گواهينامه ايزو 17025 درجه بالايي از اعتبار را به فعاليت هاي آزمايشگاه مي دهد. اخذ  استاندارد ايزو 17025 تنها ميبايست از شركت هاي اعتبار دهنده AB یا Accreditation Body صورت پذیرد که عضو ILAC یا همان اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی باشند  و در ایران سازمان ملی تایید صلاحیت NACI این مهم را بر عهده دارد.

مدیرفا تابحال موفق به مشاوره ، پیاده سازی ، آموزش و اخذ گواهینامه ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت برای تعداد زیادی از مشتریان خود در نسخه 2005 و نسخه جدید استاندارد 2017 شده است.

اخذ ایزو 17025

تایید صلاحیت یک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه صلاحیت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ آن ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ازمایشگاه  ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن و ارائه گزارش در  آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،همچنین تایید صلاحیت ISO17025 تعیینﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش آزمون هاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:  

 1. اﯾﺠﺎد روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 2. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذي ﻧﻔﻌﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﻫﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  
 3. اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘص ها و زواﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت
 4. صرفه جویی در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻﻫﺎ  
 5.   ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 6.  اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و آزﻣﻮن /ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن داده ها
 7. صحه گذاري و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن روش ﻫﺎي آزﻣﻮن 
 8.  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اندازه گیری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ   
 9.  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﻮن
 10. تضمین کیفیت نمونه برداري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ و داده ﻫﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن    
 11. اﺧﺬ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 12. اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮمشاوره ISO17025

باتوجه به موارد فوق الذکر پیاده سازی استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC17025 مزایای بیشماری برای سازمان دارد چنانچه مایل به پیاده سازی سیستم و اخذ گواهینامه مذکور می باشید تیم مديرفا با سابقه از سال 1387 در زمینه مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت  شما را یاری مینماید در صورت نیاز به مشاوره با شماره تماس های 88761795-88764867-021 تماس حاصل فرمایید .

هزینه اخذ ISO17025

اخذ استاندارد ISO17025 شامل دو بخش عمده می باشد. بخش اول مربوط به هزینه های ارزیابی بوده و بخش دوم مربوط به هزینه های مشاوره می باشد. هزینه های ارزیابی بستگی به نوع AB انتخابی برای دریافت گواهینامه و دامنه کاربرد شامل تعداد تست یا تعداد تجهیز برای کالیبراسیون دارد. در صورتی که AB انتخابی شما مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI باشد، شما در دو مرحله باید هزینه پرداخت نمایید. هزینه اول مربوط به پرداخت هزینه به مرکز ملی تایید صلاحیت می باشد که بسته به تعداد تست برای آزمون یا تجهیز برای کالیبراسیون بین 5 الی 7 میلیون تومان می باشد. هزینه دوم مربوط به پیمانکار مرکز ملی تایید صلاحیت می باشد که هزینه پیمانکار هم بسته به دامنه کاربرد، بین 6 الی 10 میلیون تومان می باشد.

شما می توانید الزامات استاندارد را به صورت درون سازمانی و با استفاده از دانش و تجربه خود، در آزمایشگاه اجرا نمایید، هم چنین می تواند جهت تسریع در اجرای الزامات و هم چنین استفاده از تجربیات تیم مدیرفا، از مشاوره استاندارد ISO17025 تیم مدیرفا استفاده نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه مشاوره استاندارد ISO17025 می توانید با ما تماس حاصل نمایید.

مراحل اخذ استاندارد ISO17025

برای اخذ ISO17025 ابتدا باید AB مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و سپس در سایت AB ثبت نام نمایید. پس از ثبت نام در سایت AB اطلاعات مورد نیاز AB  از جمله دامنه کاربرد و اطلاعات حقوقی مورد نیاز AB باید در سایت بارگزاری گردد. در صورت تایید اطلاعات بارگزاری شده از طرف AB ، مرحله پرداخت به AB باید صورت پذیرد. پس از پرداخت مبلغ مشخص شده به AB، پرونده به یکی از پیمانکاران NACI ارجاع داده می‌شود. سپس سایر هماهنگی ها شامل پرداخت هزینه پیمانکار و اعلام روز ارزیابی از طرف پیمانکار صورت می پذیرد.

در صورتی که جهت انتخاب شرکت گواهینامه نامه دهنده در حوزه استاندارد ISO17025 سوالی دارید، می توانید با کارشناسان تیم مدیرفا تماس حاصل نمایید.

نکته: لازم به ذکر است که استاندارد ISO17025:2017 برای تمامی آزمایشگاه هایی که کار آزمون یا تست، نمونه برداری و کالیبراسیون را انجام می دهند، قابل اجرا و پیاده سازی می باشد.

به مشاوره رايگان نياز داريد؟؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایید.
02188761795
02188764867

اخذ ايزو 17025 ميتواند جايگاه سازمان را به عنوان آزمايشگاه دارای صلاحیت ارائه گزارشات کالیبراسیون و آزمون معتبر، معرفي نماید.

سوالات متداول

آزمایشگاهی که نمونه برداری ندارد هم می تواند استاندارد ایزو 17025 را اخذ نماید؟

بله، برخی از آزمایشگاه ها کار نمونه برداری را انجام می دهند و برخی نیز انجام نمیدهند. اجرا یا عدم اجرای نمونه برداری، در صورتی که در استاندارد مرجع آزمون مشخص نشده باشد، دخالتی در دریافت یا عدم دریافت استاندارد ISO17025 ندارد.

آزمایشگاه ما زیر مجموعه یک سازمان بزرگتر می باشد، آیا می تواند استاندارد را اخذ نماید؟

حتی اگر آزمایشگاه شما زیر مجموعه یک سازمان بزرگتر باشد نیز می توانید گواهینامه استاندارد ISO17025 را اخذ نمایید. با رعایت الزامات استاندارد بالاخص در خصوص رازداری و محرمانگی مشکلی در دریافت گواهینامه استاندارد نخواهد بود.

امتیاز به این مطلب

روی ستاره ها برای امتیاز دادن کلیک کنید.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد رای ها 1

هنوز کسی به این مطلب امتیاز نداده است.