مشاور ايزو 17025
به مشاوره رايگان نياز داريد؟؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایید.
02188761795
02188764867

استاندارد ايزو 17025

استاندارد ايزو 17025 يك استاندارد بين المللي در زمينه تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي تست ، نمونه برداری و كاليبراسيون مي باشد. ايزو 17025 متشكل از الزامات مديريتي و فني بسياري در زمينه تخصصي و تایید صلاحیت  آزمايشگاه است كه ميتواند در اعتبار آزمایشگاه و همچنین توانبخشي آزمايشگاه و بهبود شرايط و فرآیندهای  كسب و كار آن اثر مناسبي داشته باشد.

فرآیند اخذ گواهینامه ISO17025:2017

فرآیند اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 با مشاوره گروه ما فرآیند پیچیده ای نیست. به این صورت که تیم مدیرفا مستندات لازم جهت اجرای سیستم را تهیه کرده و پس از آموزش برای پرسنل آزمایشگاه اقدام به اجرای سیسام می نماید. مشکلات و ایرادات احتمالی در اجرا بررسی و رفع می گرددو پس از اتمام ممیزی داخلی جهت حصول اطمینان از مطابقت بر استاندارد اجرایی مشودو پس از آن برگزاری جلسه بازنگری مدیریت جمع بندی سیستم انجام و آماده برگزاری ممیزی شخص ثالث توسط سازمان ملای تایید صلاحیت خواهیم شد. در این فرآیند از ابتدا تا اخذ گواهینامه ، مشاورین گروه مدیرفا در کنار سازمان شما بوده و کلیه پیگیری ها را بر عهده دارد. پس اگر قصد معتبر شدن آزمایشگاه خود را دارید با خیال راحت با گروه مدیرفا تماس حاصل فرمایید.

گواهينامه ايزو 17025

اخذ گواهينامه ايزو 17025 درجه بالايي از اعتبار را به فعاليت هاي آزمايشگاه مي دهد. اخذ  استاندارد ايزو 17025 تنها ميبايست از شركت هاي اعتبار دهنده AB یا Accreditation Body صورت پذیرد که عضو ILAC یا همان اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهیباشند  و در ایران سازمان ملی تایید صلاحیت NACI این مهم را بر عهده دارد.

مدیرفا تابحال موفق به مشاوره ، پیاده سازی ، آموزش و اخذ گواهینامه ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت برای تعداد زیادی از مشتریان خود در نسخه 2005 و نسخه جدید استاندارد شده است.

اخذ ایزو 17025

تایید صلاحیت یک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ آن ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ازمایشگاه  ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن و ارائه گزارش در  آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،همچنین تایید صلاحیت ISO17025 تعیینﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش آزمون هاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:  

 1. اﯾﺠﺎد روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 2. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذي ﻧﻔﻌﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﻫﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  
 3. اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘص ها و زواﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت
 4. صرفه جویی در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻﻫﺎ  
 5.   ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 6.  اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و آزﻣﻮن /ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن داده ها
 7. صحه گذاري و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن روش ﻫﺎي آزﻣﻮن 
 8.  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اندازه گیری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ   
 9.  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﻮن
 10. تضمین کیفیت نمونه برداري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ و داده ﻫﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن    
 11. اﺧﺬ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 12. اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮمشاوره ISO17025

باتوجه به موارد فوق الذکر پیاده سازی استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC17025 مزایای بیشماری برای سازمان دارد چنانچه مایل به پیاده سازی سیستم و اخذ گواهینامه مذکور می باشید تیم مديرفا با سابقه از سال 1387 در زمینه مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت  شما را یاری می نماید در صورت نیاز به مشاوره با شماره تماس های 88761795-88764867-021 تماس حاصل فرمایید .

به مشاوره رايگان نياز داريد؟؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایید.
02188761795
02188764867

اخذ ايزو 17025 ميتواند جايگاه سازمان را به عنوان آزمايشگاه همكار اداره استاندارد و آزمایشگاه تایید صلاحیت شده معرفي نماید.