مشاور ايزو 17025
به مشاوره رايگان نياز داريد؟؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایید.
02166483721
02166483912

استاندارد ايزو 17025

استاندارد ايزو 17025 يك استاندارد بين المللي در زمينه تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي تست و كاليبراسيون مي باشد. ايزو 17025 متشكل از الزامات مديريتي و فني بسياري در زمينه تخصصي آزمايشگاه است كه ميتواند در توانبخشي آزمايشگاه و بهبود شرايط كسب و كار آن اثر مناسبي داشته باشد.

گواهينامه ايزو 17025

اخذ گواهينامه ايزو 17025 درجه بالايي از اعتبار را به فعاليت هاي آزمايشگاه مي دهد. اخذ گواهينامه استاندارد ايزو 17025 تنها ميبايست از شركت هاي اعتبار دهنده AB صورت پذیرد و در ایران سازمان ملی تایید صلاحیت این مهم را بر عهده دارد.

مدیرفا تابحال موفق به مشاوره ، پیاده سازی ، آموزش و اخذ گواهینامه ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت برای تعداد زیادی از مشتریان خود شده است.

اخذ ایزو 17025

تایید صلاحیت یک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ آن ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ازمایشگاه  ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،همچنین تایید صلاحیت ISO17025 تعیینﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.    ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:  

اﯾﺠﺎد روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ  

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذي ﻧﻔﻌﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﻫﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  

   اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎﺋﺺ و زواﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت

صرفه جویی در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻﻫﺎ  

  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

 اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و آزﻣﻮن  /ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن داده ها

صحه گذاري و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن روش ﻫﺎي آزﻣﻮن 

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اندازه گیری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ   

 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﻮن

تضمین کیفیت نمونه برداري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ و داده ﻫﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن    

اﺧﺬ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

   اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

مشاوره  ISO17025

باتوجه موارد فوق الذکر پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO/IEC17025 مزایای بیشماری برای سازمان دارد چنانچه مایل به پیاده سازی سیستم و اخذ گواهینامه مذکور می باشید تیم مديرفا با سابقه از سال 1387 در زمینه مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت شما را یاری می نماید در صورت نیاز به مشاوره با شماره تماس های 021-66483721-66483912 تماس حاصل فرمایید .

به مشاوره رايگان نياز داريد؟؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایید.
02166483721
02166483912

اخذ ايزو 17025 ميتواند جايگاه سازمان را به عنوان آزمايشگاه همكار اداره استاندارد معرفي نمايد.