موضوع ویدئو: آموزش مدل TQM جلسه اول

مدت ویدئو: 2 دقیقه و 36 ثانیه

سطح ویدئو: متوسط

موضوع ویدئو: معرفی ماموریت ، چشم انداز و استراتژی

مدت ویدئو: 5 دقیقه و 26 ثانیه

سطح ویدئو: پیشرفته

موضوع ویدئو: آقیانوس آبی و قرمز

مدت ویدئو: 1 دقیقه

سطح ویدئو: متوسط

موضوع ویدئو: تحلیل ذینفعان در استاندارد ایزو 9001

مدت ویدئو: 5 دقیقه و 19 ثانیه

سطح ویدئو: پیشرفته