استراتژی

با مشاهده این ویدئو سطح مناسبی از اطلاعات اولیه از مفاهیم ماموریت ، چشم انداز ، استراتژی را دریافت مینمایید و میتوانید با دنبال کردن ویدئو روش تعیین استراتژی سازمان خود را درک نمایید.