رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت نهم رادیو مدیرفا

4 پارامتر مهم در مدیریت سازمان
کسب و کار جهانی بسازیم
نیروی انسانی