رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت هشتم رادیو مدیرفا

حمایت از صنایع کوچک و متوسط
4 اصل برای اثر بخشی بیشتر سیستم در سازمان
وزیر جدید صنعت معدن تجارت
2 سوال مهم از دولت و مجلس