رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت هفتم رادیو مدیرفا

قانون 30 – 70
سیستم مدیریت کیفیت
اتاق بازرگانی
آموزش مدیران