رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت پنجم رادیو مدیرفا

جدال مشتری و کارمند!
سازمانهای چند جغرافیا 
دیوید بکهام 
ثابت قدمی