رادیو مدیرفا

قسمت سی ام رادیو مدیرفا

کرونا ، کوید 19 ، بحران و عدم قطعیت – چگونه در این فضای مه آلود تقاضا را پیش بینی کنیم؟