رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سوم رادیو مدیرفا

منابع انسانی
تئوری استیفن رابینز
رسمیت ، پیچیدگی ، تمرکز