رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت بیست و پنجم رادیو مدیرفا

سال نو مبارک

امسال را برای خود بسازید!

سازمان خود را تاب آور کنید در غیر اینصورت پس از کرونا چالش هایی سخت تر از کرونا در پیش است