رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت بیست و سوم رادیو مدیرفا

سازماندهی و برنامه ریزی  دو مسئولیت مهم رهبر سازمان

چگونه سیستم سازی کنیم؟

معجزه اقدام های کوچک