رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت بیست و یکم رادیو مدیرفا

وظیفه همه ما اینه که از تولید حمایت کنیم. حمایت از تولید ایران و کارخانجات ایران یعنی حمایت از 80 میلیون ایرانی راهشم در این قسمت گفتم . حتما 2 بار حداقل گوش کنید حتی اگر تابحال مدیرفا گوش نگردید.