رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت دوم رادیو مدیرفا

نیروی انسانی و جانشین پروری
دمینگ در ژاپن چه کرد؟
4 پارامتر اساسی هر کسب و کار چیست؟
پارامتر اساسی کسب و کار شما چیست؟