رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت نوزدهم رادیو مدیرفا

امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

3 نکته مهم در تیم سازی ، حمایت دولت ،

بهبود فضای کسب و کار