رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت هفدهم رادیو مدیرفا

2 قرار مهم دیگر بین مدیرفا و مدیران ایرانی
با این رویکرد سال 98 کسب و کارت را رشد بده