رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت شانزدهم رادیو مدیرفا

سال نو مبارک –

این دو فعالیت نیاز هر مدیری برای سال جدید است.

هر دو را همزمان انجام دهید.