رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت پانزدهم رادیو مدیرفا

هوش سازمانی – ارزش آفرینی – منابع انسانی