رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت چهاردهم رادیو مدیرفا

حتما گوش کنید – هوش سازمانی –

سه راس مهم مثلث هوش سازمانی