رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سیزدهم رادیو مدیرفا

حتما گوش کنید – هوش سازمانی –

ارزش سازمانی و ارزش آفرینی