رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت دوازدهم رادیو مدیرفا

نيازهاي مشترك مديران و پرسنل ولی هر دو دست خالی
مشکل کار کجاست؟