رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت یازدهم رادیو مدیرفا

جیم ران – اطراف من – 

مدیر موفق چگونه ذهنی دارد؟