رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت دهم رادیو مدیرفا

آیا مشتری برای سازمان مشتری می آورد؟

چه زمانی یک کسب و کار رشد میکند؟