ISO9001:2015

سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات

ISO9001

این استاندارد در سال 2021 توسط گروه ISO آخرین بار مورد بازبینی و تأیید قرار گرفته است. از این رو این نسخه فعلی باقی می ماند.

خلاصه

ISO 9001:2015 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را زمانی مشخص می کند که یک سازمان:

الف) توانایی خود را برای ارائه محصولات و خدماتی که مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می کند، نشان دهد.

ب) با هدف افزایش رضایت مشتری از طریق استفاده مؤثر از سیستم، از جمله فرآیندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با مشتری و الزامات قانونی و نظارتی قابل اجرا فعالیت کند.

تمام الزامات ISO 9001:2015 عمومی هستند و برای هر سازمانی، صرف نظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، قابل اجرا هستند.

اطلاعات کلی

وضعیت : منتشر شده                                                              تاریخ انتشار : شهریور 1394

نسخه ویرایش : 05                                                                 تعداد صفحات : 

کمیته فنی : ISO/TC 176/SC 2 Quality systems

دانلود

چرخه عمر

قدیم

ISO9001:2008
منقضی شده

جدید

ISO9001:2015
منتشر شده

خدمات