استاندارد ایزو 26000
به مشاوره رایگان نیاز دارید؟

با کارشناسان ما در مدیرفا تماس بگیرید تا مشاوره رایگان در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 26000 دریافت نمایید.
02188764867 – 02188761795

استاندارد ISO 26000

استاندارد ایزو 26000 عبارت است از استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی که سازمان هاي واقع در هر نقطه دنیا و سهامداران و ذینفعان آنها با مشاوره اخذ استاندارد ایزو 26000 و آگاهی و شناخت در مورد نیاز و مزایاي رفتار اجتماعی مسئولان ، پیدا کرده اند.

ایزو 26000 ، راهکاري را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش هاي ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها، سیستم ها، اقدامات و فرآیندهاي سازمانی فعلی، ارائه می نماید.

استاندارد ایزو 26000 براي کمک به سازمانها در جهت پیاده سازي توسعه پایدار،طراحی شده است.

تعریف مسئولیت اجتماعی

ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی را به صورت زیر تشریح می کند

مسئولیت یک سازمان براي اثربخشی تصمیمات و فعالیت هاي خود بر جامعه و محیط، از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که شامل موارد زیر می باشد :

مدنظر قرار دادن انتظارات و توقعات سهامداران، همخوانی و مطابقت با قانون اجرایی و هنجارهاي رفتار بین المللی و تعمیم آن در سراسر سازمان و به کار بستن در تمامی روابط آن.

مخاطبان استاندارد ایزو 26000

تمامی سازمان ها و شرکت ها در هر حوزه ای که فعالیت میکنند ، چه در بخش دولتی باشند چه خصوصی چه غیرانتفاعی و در هر ابعادی می توانند از این استاندارد استفاده کنند.

ایزو 26000 ،براي کسانی که مسئولیت اجتماعی را بررسی می کنند و نیز افرادي که تجربه کار با آن را دارند، کارایی بیشتري دارد. نوآموزان و مبتدیان ممکن است آن را براي خواندن، مناسب تشخیص دهند و از ابتدا تا انتها از آن به عنوان اولین گام در شناخت مسئولیت اجتماعی، بهره بگیرند، در حالی که مشتري ( مصرف کننده ) با تجربه ممکن است از آن براي اصلاح و ارتقاي اقدامات و ادغام و تلفیق بیشتر مسئولیت اجتماعی در سازمان استفاده نماید.

استاندارد ایزو 26000

گام های پیاده سازی استاندارد ایزو 26000

گاو اول: شناخت وضعیت کنونی سازمان بر اساس استاندارد ISO26000 شامل ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري در ارتباط با الزامات سيستم مورد نظر و ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما
گام دوم: برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 26000 برای پرسنل
گام سوم: تعيين اختیارات، مسئولیت ها و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت  ISO26000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني
گام چهارم: تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان
گام پنجم: مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
گام ششم: تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و بررسي تغييرات اعمال شده در مدارك
گام هفتم: تدوین روش هاي اجرايي براي كنترل محصول نامنطبق، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
گام هشتم: تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه و بررسي چگونگي انجام اقدام اصلاحي كه تاكنون انجام نشده است اعم از تحليل علل و رفع مشكل و چگونگي پايش اثربخشي اقدامات انجام شده.
گام نهم: تدوین شرح وظایف پرسنل، بررسی شایستگی کارکنان در سطوح مختلف و تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه
گام دهم: تدوين و به اجرا درآوردن روش اجرايي براي انتخاب و خريد خدمات و ملزومات مورد استفاده كه بر كيفيت محصولات و خدمات موثر است. بررسي فهرست عرضه‌كنندگان مواد مصرفي، خدمات مؤثر بر كيفيت آزمونها و كاليبراسيونها و كيفيت نگهداري سوابق.
گام یازدهم: تدوين دستورالعملهاي مورد نياز براي تشريح چگونگي بكارگيري تجهيزات مورد استفاده و وضعيت نگهداري آنها حسب نياز و تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و بهبود وضعيت كاليبراسيون و سيستم شناسايي
گام دوازدهم: تدوین شاخص فرایندها و پایش و اندازه گیری فرایندها
گام سیزدهم: تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با حل و فصل شكايات دریافتی از مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع، بررسي و بهبود وضعيت نگهداري سوابق مربوط به شكايات مشتري و تدوین روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان
گام چهاردهم: انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
گام پانزدهم: همکاری مشاور در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت
گام شانزدهم: حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شرکت ارائه دهنده گواهينامه بين المللي انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان به منظور اخذ تائيديه گواهينامه بين المللي خواهد داشت.

بخش های استاندارد ایزو 26000

ایزو 26000 شامل 7 بند ( ماده ) اصلی است. به طور خلاصه به هر یک از بند های این استاندارد می پردازیم:

1 -دامنه کاربرد :

این بند، دامنه کاربرد این استاندارد بین المللی را بیان می کند و محدودیت ها و استثناء هاي ویژه اي را مشخص می کند.

2 -اصطلاحات و تعاریف  :

این بند، تعریف اصطلاحات اصلی که در شناخت و درك مسئولیت اجتماعی و استفاده از این استاندارد بین المللی حائز اهمیت هستند، مشخص و ارائه می نماید.

3 -درك و شناخت مسئولیت اجتماعی

این بند، عوامل و شرایط مهمی که در توسعه مسئولیت اجتماعی تأثیر داشته و ماهیت و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می دهند را بیان می

کند. این بند همچنین مفهوم مسئولیت اجتماعی، اینکه به چه معناست و طرز استفاده از آن در سازمان را بیان می کند. این بند شامل راهکار به سازمانهاي کوچک و متوسط در استفاده از این استاندارد بین المللی می باشد.

4 -اصول مسئولیت اجتماعی :

این بند اصول کلی مسئولیت اجتماعی را بیان کرده و توضیح می دهد.

5 -شناخت مسئولیت اجتماعی و جذب تعهد سهامداران :

این بند دو روال مسئولیت اجتماعی را بررسی می کند. برداشت سازمان از مسئولیت اجتماعی خود و شناسایی و جلب توجه سهامداران. این بند راهکاري را در رابطه میان سازمان، سهامداران و جامعه مطرح می کند که موضوعات و مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی و حوزه ي نفوذ یک سازمان را مشخص می کند.

6 -ارائه راهکاري در زمینه مسئولیت اجتماعی :

این بند، مسائل و موضوعات اصلی و مرتبط با مسئولیت اجتماعی را توضیح می دهد. براي هر موضوع اصلی، اطلاعات مربوط به رابطه آن با مسئولیت اجتماعی، اصول و ملاحظات مربوطه و انتظارات و امور مربوطه لحاظ می گردند.

7 -راهکار مربوط به ادغام مسئولیت اجتماعی در کل یک سازمان :

این بند، راهکاري را در مورد استفاده از مسئولیت اجتماعی در یک سازمان، ارائه می دهد. این بند در بردارنده ي راهکار مربوط به شناخت

مسئولیت اجتماعی یک سازمان، ادغام مسئولیت اجتماعی در سر تا سر سازمان، ارتباط در زمینه ي مسئولیت اجتماعی، افزایش اعتبار یک سازمان در رابطه با مسئولیت اجتماعی، بررسی پیشرفت و ارتقاي کارایی، عملکرد و ارزیابی نوآوري ها و ابتکارات اختیاري در زمینه مسئولیت اجتماعی می باشد.

مزایای مسئولیت اجتماعی براي یک سازمان

مسئولیت اجتماعی، مزایاي احتمالی بیشماري را براي یک سازمان در پی دارد. این مزایا و منافع عبارتند از :

ترغیب به تصمیم گیري آگاهانه تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات جامعه، فرصتهاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی  و تهدید های مرتبط با عدم مسئولیت اجتماعی.

بهبود اقدامات مدیریت بحران ( تهدید) سازمان.

افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی

افزایش رقابت سازمان با رقباي خود

افزایش وفاداري، صداقت و روحیه کارمندان، ارتقاي ایمنی و سلامت کارگران و تأثیر مثبت بر توانایی استخدام و ترغیب کارمندان.

صرفه جویی حاصل از افزایش بهره وري و راندمان منبع، کاهش مصرف انرزي و آب و کاهش ضایعات

افزایش اطمینان پذیري و عدالت در معاملات از طریق امور سیاسی مسئولانه، رقابت منصفانه، و عدم فساد و رشوه خواري.

جلوگیري یا کاهش تعارضات احتمالی با مشتریان در حوزه محصولات یا خدمات.

کمک به پایداری بلند مدت سازمان از طریق افزایش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی

کمک به تولید کالاي عمومی و استواری جامعه و نهادهاي شهري.

تاثیر پذیری یک سازمان از مسئولیت اجتماعی خود

درك و شناخت و واقعیت عملکرد و کارایی مسئولیت اجتماعی یک سازمان، سایر مسائل را می تواند تحت تأثیر قرار دهد :

*مزیت رقابت

* شهرت و اعتبار آن

* توانایی آن در جذب و حفظ کارگران یا اعضا، مشتریان، مصرف کنندگان یا کاربران

* حفظ روحیه، طرز تفکر، تعهد و بهره وري کارمندان

* نگرش سرمایه گذاران،اسپانسرها و جامعه مالی

* رابطه آن با شرکت ها، دولت ها، رسانه ها، تولید کنندگان، همکاران، مشتریان و جامعه اي که در آن فعالیت می کند.

مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟….
با ما تماس بگیرید
02188764867 – 02188761795.

با توجه به مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 26000 که در بالا اشاره شد، مانند: ترغیب به تصمیم گیري آگاهانه تر ، بهبود اقدامات مدیریت بحران ، افزایش شهرت سازمان ، بهبود و ارتقاي رابطه سازمان با سهامداران و … تیم مدیرفا شما را به پیاده سازی و اخذ استاندارد ایزو 26000 توصیه می کند.

لذا در صورت بروز ابهام ، سوال یا نیاز به دریافت مشاوره با همکاران ما در مدیرفا تماس حاصل فرمایید.