ISO19011:2018

دستورالعمل های سیستم های مدیریت ممیزی

19011:2018

خلاصه

این استاندارد راهنمایی در مورد سیستم های مدیریت ممیزی، از جمله اصول ممیزی، مدیریت برنامه ممیزی و انجام ممیزی های سیستم مدیریت، و همچنین راهنمایی در مورد ارزیابی شایستگی افراد درگیر در فرآیند ممیزی را ارائه می دهد. 

این استاندارد برای تمام سازمان هایی که نیاز به برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی یا خارجی سیستم های مدیریتی یا مدیریت یک برنامه ممیزی دارند، کاربرد دارد.

اعمال این استاندارد در سایر انواع ممیزی ها امکان پذیر است.

اطلاعات کلی

وضعیت : منتشر شده                                                              تاریخ انتشار : تیر 1397

نسخه ویرایش : 03                                                                 تعداد صفحات : 64

کمیته فنی :  ISO/TMBG Technical Management Board – groups

دانلود

چرخه عمر

قدیم

ISO19011:2011
منقضی شده

جدید

ISO19011:2018
منتشر شده

خدمات