استاندارد ایزو 17025

ISO/IEC 17025:2017

استاندارد ISO17025:2017

الزامات عمومی برای آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

استاندارد ایزو 17025

خلاصه

استاندارد ISO17025 الزامات عمومی صلاحیت، بی طرفی و عملکرد مداوم آزمایشگاه ها را بیان می کند. استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 برای کلیه آزمایشگاه هایی که فعالیت های آزمایشگاهی، از جمله آزمون، کالیبراسیون یا نمونه برداری انجام می دهند، قابل اجرا می باشد. مشتریان آزمایشگاه ، مراجع نظارتی، نهادهای اعتبار دهنده (AB) و دیگران از استاندارد ISO17025  برای تأیید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده می کنند.

تایید صلاحیت یک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه صلاحیت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ آن ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ازمایشگاه  ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن و ارائه گزارش در  آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،همچنین تایید صلاحیت ISO17025 تعیینﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش آزمون هاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.

اطلاعات کلی

وضعیت : منتشر شده  

 تاریخ انتشار : 11-2017 / 08-1396

نسخه ویرایش : 03      

تعداد صفحات : 56

کمیته فنی : کمیته ارزیابی انطباق ISO/CASCO

دانلود

خدمات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *