مدیریت فرایند کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار

مدیریت فرایند یا مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) یک نظم سازمانی است که ابزارها و منابع را برای تجزیه و تحلیل ، تعریف ، بهینه سازی ، نظارت و کنترل فرآیندهای تجاری و اندازه گیری و هدایت عملکرد بهتر فرآیندهای تجاری وابسته فراهم می کند.

نرم افزار کموندا

نرم افزار کموندا (camunda) چیست؟

نرم افزار کموندا (Camunda) یک پلت فرم منبع باز است که به کاربران امکان می دهد گردش کار را ایجاد کنند و استقرار داده و تصمیمات را به صورت خودکار انجام دهند.

نرم افزار بیزاجی

نرم افزار بیزاجی (Bizagi) چیست؟

نرم افزار بیزاجی (bizagi) از ترکیب دو واژه کسب و کار (business)و چابکی (agility)تشکیل شده است.

نرم افزار بیزاجی جزئی از نرم ‎افزارهای طراحی و توسعه برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMN- Business Process Model and notation)محسوب می شود.