لايو اينستاگرامي مهندس اعتباري در زمينه هوش تجاري BI و نرم افزارهاي آن
POWER BI و QLICK VIEW و TABLOUE و EXCELL
تفاوتها و كاربردهاي هركدام