رادیو مدیرفا
رادیو مدیرفا

قسمت سی و چهار رادیو مدیرفا

آغاز فصل دوم

محورهای اصلی فصل دوم :
1- تحول دیجیتال در سازمان
2- داده محوری
3- مدیریت کیفیت
+ تکنولوژی برای مدیران با آرش سروری